Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 • VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Soul Kitchen s.r.o., so sídlom Na Štyridsiatku 4, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 688 952, DIČ: 2120427001, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 117044/B,, tel. +421 903 283 730, e-mail: info@sort-store.sk (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru alebo poskytnutia služieb, ktorý predávajúci ponúka na svojej web-stránke http://eshop.sort-store.sk (ďalej len „web-stránka“).

1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“)

1.4 Tieto VOP sú platné od dňa 28. 1. 2018, až do vydania nových VOP.

 

 • OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar alebo služby ponúkané predávajúcim môže kupujúci objednávať nasledovne:

 1. a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu e-mailom. Toto potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, služby, údaj o cene tovaru, služby, spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky a rovnako aj v prípade služby, tú poskytnúť v súlade s objdnávkou.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru, služby bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom na info@sort-store.sk. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar, či službu uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar či službu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

 

 • CENY
 1. 1 Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu http://eshop.sort-store.sk, ktorú prevádzkuje. V cene produktu nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru.

3.2 Predávajúci je platcom DPH.

3.3 K základnej cene objednávky tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.4 Kúpna cena je stanovená v mene Euro a všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Potvrdenie o zaplatení bude priložené k odosielanému tovaru.

3.5 Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

 • PLATBY

4.1 Platbu za objednaný tovar či službu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 1. a) bezhotovostným prevodom vopred (prevodným príkazom zo svojho bankového účtu, online platba kartou)
 2. b) priamym vkladom v hotovosti na bankový účet predávajúceho,
 3. c) platbou na dobierku

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Číslo účtu spoločnosti Soul Kitchen s. r. o. je IBAN SK61 1100 0000 0029 4603 4518, BIC (SWIFT) TATRSKBX

4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 1. 5 Pri úhrade kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra, ktorú je kupujúci povinný uhradiť. Pri platbe bezhotovostným prevodom na účet bude tovar kupujúcemu zaslaný až po úhrade zálohovej faktúry. Kúpna cena sa v takom prípade považuje za zaplatenú momentom pripísania sumy na účet predávajúceho. Kúpna cena je splatná do 7 dní od vystavenia a zaslania zálohovej faktúry kupujúcemu. V opačnom prípade predávajúci odstupuje od kúpnej zmluvy a kupujúci nemá právo na náhradu žiadnych nákladov vyplývajúcich z objednávky.

4.6 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky. 

4.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

 • DODACIE PODMIENKY  

5.1 Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri potvrdení objednávky.

5.2. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude kupujúceho informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 6 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

5.3 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho “na sklade" je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho, ak nie je zvolená úhrada dobierkou. Maximálna doba dodania je 6 týždňov na tovar "na dotaz" alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.4 Tovar “na sklade” bude vyexpedovaný do 8 pracovných dní od pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 

 • DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. a) kuriérskou službou,
 2. b) osobným odberom Na Štyridsiatku 4, 811 06, Bratislava v dohodnutom čase,
 3. c) doručením do Parcel Shopu kuriérskej spoločnosti SPS a osobným vyzdvihnutím zásielky kupujúcim

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme počas lehoty uvedenej na prevzatie tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Resp. ak tovar neoprávnene odmietne prevziať, je povinný uhradiť náklady na doručenie tovaru v plnej výške.

 

 • ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:

 1. a) nepoškodený,
 2. b) kompletný
 3. c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto VOP, je povinný:

 1. a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
 2. b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
 3. c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto VOP a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

 1. a) prevziať tovar naspäť,
 2. b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto VOP nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od objednávky:

 1. a) predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho
 • b) ak je predmetom poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Kupujúci po oboznámení s týmito VOP potvrdzuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od vybavenej objednávky.

 

 • ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Konkrétne záručné podmienky, prípadne dátumy spotreby sú uvedené na obaloch jednotlivých produktov. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.

8.3 Záručná doba na hmotný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.6 Postup reklamácie:

8.6.1. Čo najskôr nás informovať emailom o chybe výrobku.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne zaslaním e-mailu na adresu info@sort-store.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru uverejneného na stránke www.sort-store.sk. Reklamácie prijaté telefonicky nebudú akceptované.

8.6.2 Reklamácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

 • meno, priezvisko, adresu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu kupujúceho, kópiu dokladu o kúpe (faktúra), prípadne potvrdenie objednávky s uvedeným číslom objednávky
 • popis reklamácie, z ktorého musí byť zrejmé, aká vada sa reklamuje (prípadné doloženie fotiek reklamovaného produktu)

8.7 Na reklamácie, ktoré neobsahujú údaje uvedené v bode 8.4, sa neprihliada. 

8.8 Poslať produkt späť na adresu spoločnosti predávajúceho.

8.9 Predávajúci vydá pri doručení reklamácie kupujúcemu písomné potvrdenie prostredníctvom e-mailu, kde ho bude informovať o ďalšom postupe pri vybavení reklamácie.

8.10 Záverečné vyjadrenie predávajúceho o akceptovaní, resp. neakceptovaní reklamácie bude kupujúcemu zaslané do 30 dní od zaevidovania reklamácie. V prípade akceptovania reklamácie bude kupujúcemu tovar buď vymenený, alebo v opodstatnených prípadoch mu bude vrátená späť kúpna cena tovaru a to najneskôr do 4 týždňov od uznania reklamácie. 

8.11 Oprávnenie na záruku a reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením a znehodnotením výrobku, nevhodným používaním a skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

 

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky prostredníctvom web-stránky http://eshop.sort-store.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci v súlade so ZOOÚ súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Kupujúci má podľa ZOOÚ v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

Kupujúci má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 • a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketing

 

 1. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

10.1 Dozor vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, P. O. Box 26, 820 09 Bratislava  

10.2 Tieto VOP a všetky zmluvné vzťahy a zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 28. 1. 2018

 
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.